Menu
   
      LINKI
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Lab Tests Online

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej

American Association of Clinical Chemistry

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.