Menu
   
      Probówki
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Probówki do koagulologii
Probówki do koagulologii zawierają buforowany roztwór cytrynianu sodowego o stężeniu 3,2% i 3,8%. Probówki są przetestowane klinicznie, wyniki badań potwierdziły, że ich budowa nie wpływa na aktywacje płytek, działanie kliniczne jest równoznaczne z uznanym ogólnoświatowym " Złotym Standardem". Probówki do pobierania małej objętości krwi mają budowę typu "sandwich" (podwójne ścianki) co zabezpiecza przed parowaniem odczynnika. Zewnętrzna ścianka wykonana jest z plastyku PET utrzymującego wartość próżni, zaś wewnętrzna z PP zapewniającego niezmienne stężenie odczynnika.
Oferujemy również probówkę z CTAD (buforowany cytrynian, teofilina, adenozyna oraz dwupirydamol) przeznaczone do monitorowania pacjentów leczonych heparyną oraz do rutynowych badań koagulologicznych.

Rekomendowane parametry wirowania:
Osocze bogato płytkowe 150g  czas 5 min.
Osocze ubogo płytkowe 1500g 2000g czas 10 min.
Osocze nisko płytkowe 2500g 3000g czas 20 min.

 

 
Probówki do surowicy
Probówki do surowicy dostępne są w trzech wersjach: z aktywatorem wykrzepiania, grranulatem i żelem separującym.
Dzięki zastosowaniu chemicznie obojętnego aktywatora wykrzepiania (głównym składnikiem jest SiO2) czas otrzymania skrzepu zredukowano do 8-30 minut*.
 

 

Probówki z żelem separującym:
Żel separujący zbudowany jest z olefinoligomeru, chemicznie obojętnej substancji. Probówki z separatorem należy jednokrotnie odwirować po 30 minutach od pobrania nie dalej jednak niż do 2 godzin. Probówki można mrozić w temp. do -20oC.

Rekomendowane parametry wirowania:
Probówka z aktywatorem wykrzepiania 1500g czas 10 min.
Probówka z granulatem   1500g czas 10 min.
Probówka z żelem separującym  1500g czas 10 min.

 

 
Probówki do analizy osocza
Probówki zawierają heparynę sodową lub litową są powszechnie używane do analizy osocza w chemii klinicznej. Probówki z heparyną mogą być odwirowane natychmiast, bez potrzeby oczekiwania na zakończenie procesu krzepnięcia.
 

 
Probówki do morfologii
Probówki z EDTA są głównie stosowane do analizy hematologicznej krwi pełnej. Jako antykoagulant używana sól wersenianu potasowego K2 lub K3.
Odczynnik jest dostępny w formie napylonej lub płynnej (8% roztwór K3 EDTA).
Podstawowe parametry morfologiczne zachowują stabilność do 24 godzin od momentu pobrania.
Uwaga !!
Rozmaz krwi należy wykonać do 6 godzin od pobrania, struktury wewnętrzne leukocytów ulegają naturalnej degradacji już kilka godzin po pobraniu.

W przypadku trombocytopenii o niznanej etiologii, wynik należy potwierdzić wykonując oznaczenie dla krwi pobranej na cytrynian.

 

 

Probówki do analizy glukozy

Zawartość glukozy w próbce krwi pobranej na skrzep szybko się obniża gdyż glukoza jest spalana przez komórki krwi. Dodatki zawarte w probówkach do glukozy: fluorek sodu/szczawian potasu; heparyna sodowa; EDTA K3; octan jodu utrzymują dany poziom glukozy przez okres do 24 godzin.

 

 

Probówki do prób krzyżowych

Probówki do prób krzyżowych stosowane są u pacjentów poddawanych transfuzji krwi. Wszystkie probówki do prób krzyżowych mają rozszerzoną etykietę, która pozwala na wpisanie większej ilości informacji.

 

 

Probówki do oznaczania grup krwi i przechowywania materiału.

Probówki te są stosowane w immunochematologii lub jednostkach przechowujących krew w celu zachowania niezmienionych erytrocytów. Probówki z ACD zawierają aktywny antykoagulant w postaci cytrynianu sodowego z kwasem cytrynowym oraz dekstrozą. Probówki pozwalają na prost i sterylne pobieranie i przechowywanie próbek w transfuzjologii np. do archiwizowania markerów infekcyjnych.

 

 
Probówki do analizy pierwiastków śladowych.
Probówki do analizy pierwiastków śladowych są stosowane do określenia poziomu pewnych pierwiastków śladowych w próbkach krwi. Probówki te mają dla poszczególnych pierwiastków określone maksymalne poziomy stężeń, które mogą wystąpić w efekcie ekstrakcji przez krew z probówki lub zamknięcia.
 

 
Probówki do OB.

Probówki przeznaczone są do pomiaru szybkości opadania erytrocytów (OB).
Do Państwa dyspozycji są trzy systemy pomiaru:
- Piewsze rozwiązanie zakłada odczyt w skali liniowej z użyciem kalibrowanej kapilary - "probówki, kapilary plastykowe, system otwarty".
- Drugi system umożliwia odczyt manualny ze skali logarytmicznej - "szklany system zamknięty".
Krew pobierana jest bezpośrenio do probówki, która po wymieszaniu 8-10 razyumieszczana jest w statywie. Wynik zostaje odczytany po 60 minutach. Statyw jest wyposażony w skalę umożliwiającą odczyt metodą Westergrena.
- Trzecie rozwiązanie umożliwia wydatnie skrócenie czasu odczytu, zminimalizowanie wpływu temperatury i objętości krwi pobieranej do 1,6 ml. Aparat "Sedi scren" określa automatycznie wynik uzyskiwany w metodzie manualnej Westergrena po jednej godzinie i dwóch w przeciągu 30 minut.

Zalecenie odnośnie mieszania:
Probówki do OB. powinny być delikatnie odwracane o 180 stopni, 8-10 razy.

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.