Menu
   
      Addresses
 
  Investor Relations
 


 

Headquarters
PZ Cormay S.A.
Poland, 05-092 Łomianki
22 Wiosenna Str.
phone: +48 22 751 79 10
fax +48 22 751 79 11

e-mail: office@cormay.pl


Production Center
Poland, Marynin 61a, 21-030 Motycz
phone: +48 81 503 15 16
fax +48 81 503 15 16 ext. 33


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 31 861 977, 00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 31 861 977, 00 PLN.