Menu
   
      SPEC. DS. OBSŁUGI PRAWNEJ SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PRAWNEJ SPÓLEK GIEŁDOWYCH
Miejsce pracy: Warszawa

Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:

 • organizację i obsługę posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy;
 • opracowywanie projektów protokołów posiedzeń, uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej;
 • prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z funkcjonowania Spółek Grupy na GPW i NewConnect;
 • sporządzanie i publikację raportów bieżących i okresowych spółki giełdowej;
 • monitoring oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu;
 • aktualizację i kontrolę dokumentów, regulaminów oraz umów związanych  z działalnością firmy;
 • bieżące wsparcie pracy Zarządu;
 • wspieranie organizacji pracy biura w Warszawie.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe: prawo / administracja lub pokrewne;
 • praktyczna znajomość przepisów prawnych obowiązujących w spółkach giełdowych, m.in.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
  • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  • Rozporządzenie MAR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  • Kodeks Spółek Handlowych;
 • min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w spółce notowanej na GPW;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office;
 • wysoka dbałość o szczegóły;
 • chęć nauki i wysoka motywacja do pracy;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy.

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 • umowę o pracę;
 • nowoczesny system komunikacji wewnętrznej www.emplo.pl;
 • międzynarodowe środowisko pracy;
 • kontakt z j. angielskim w praktyce;
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • przyjazną atmosferę w pracy


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl w temacie podając numer referencyjny: SG_Warszawa
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Do CV proszę zgodnie z Państwa wolą wkleić dowolną z poniższych zgodę:
1.    Wyrażam zgodę/Nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeby niniejszej rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
2.    Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
 (*) Niepotrzebne wykreślić: wyrażam/nie wyrażam

Informacje zgodne z wymaganiami RODO

Administratorem danych osobowych jest PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach  ul. Wiosenna 22. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawą  prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na  Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO, przepisy prawa, związane z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy oraz przepisy o ochronie danych osobowych art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a od 28 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe zostały przekazane w sposób jawny i dobrowolny.

Pragniemy poinformować, iż w związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo:

 • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile pozwalają na to przepisy prawa a także przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Pani/Pana dane nie będą polegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych do przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż okres 2 lat.
 • Pytania w zakresie Pani/Pana danych osobowych oraz w kwestii wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować do - e-mail: inspektor@cormay.pl.
 • Informujemy, ze inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Magdalena Pawelec.

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.