Menu
   
      ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie powierzchni wystawienniczej na targi MEDICA 2018
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Ogłoszenie wyniku

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na zakup usługi polegającej na wykonaniu powierzchni wystawienniczej na targi MEDICA 2018 odbywających się w dniach 12-15 listopada 2018, Dusseldorf/ Niemcy oraz jego obsługi w trakcie trwania wystawy realizowanej w ramach projektu „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
W przeprowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Messe Project.
Firma spełniła kryteria oceny oferty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Gratulujemy i liczymy na owocną współpracę!

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi MEDICA 2018,
12-15 listopad 2018, Dusseldorf/Niemcy

1.    Nazwa Zamawiającego
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
ODDZIAŁ LUBLIN
20-150 Lublin
ul. Rapackiego 19A

2.    Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

3.    Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabudowy stoiska i jego obsługa na targach MEDICA 2018, odbywających się w dniach 12-15 listopada 2018, Dusseldorf/ Niemcy.  
Powierzchnia stoiska Cormay (72m2 – 12 x 6). Hala 3, stoisko nr B52.
Lokalizacja do obejrzenia na stronie www.medica.de

Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Oferta wykonania zabudowy i obsługi stoiska powinna obejmować następujący zakres:
•    Wykonanie zabudowy zgodnie z załączonym projektem zabudowy – Załącznik 3, ustaleniami z PZ Cormay S.A.
oraz wymogami organizatora targów Messe Dusseldorf.
•    Wykonanie obliczeń statycznych wymaganych przez organizatora na podstawie projektu stoiska.
•    Wykonanie zabudowy stolarskiej stoiska z płyty MDF:
- Ściany – płyta MDF 18 mm, szpachlowane łączenia elementów kasetowych, malowane farbami akrylowymi
wg określonej przez Zamawiającego kolorystyki, ukośne ścianki VIP roomów zwieńczone plexi glass szronioną
3 mm, 2000x500 mm;
- Ściany zaplecza kuchennego oraz VIP room – czerwone wykonanie z MDF, wyklejone wydrukiem wielkoformatowym na folii mat lub połysk;
•    Podłoga: podest modułowy, moduły o wymiarach 1000x40x2000 mm: stopy płyta meblowa 12 mm + 18 mm; panel podłogowy biały, wykończenie na wysoki połysk, klasa ścieralności AC4. Podłoga pozwalająca na  przeprowadzenie instalacji do lad ekspozycyjnych.
•    Lady produktowe/ekspozycyjne wg projektu (płyta MDF):
- Ekspozytor duży Orpheee: 4 szafki zamykane na klucz, wbudowane dwa monitory 21”, przy jednym drzwiczki rewizyjne/dostęp do monitorów
- Ekspozytor mały Orphee: podświetlane blaty pod analizatory
- Ekspozytor Cormay: podświetlane blaty pod analizatory.
•    Lada InfoDesk: płyta MDF, oświetlenie LED, wyposażona w szafkę 2-skrzydłową, z półką, zamykana na zamek, logotypy: naklejka plotowana.
•    Ekspozytor LCD (płyta MDF):
- front: LCD – zabudowa w kasetonie wolnostojącym o wymiarach 1400x2200x350,
- tył: plexi z wydrukiem,
- bok: totem „Polska” (istniejący element- własność Zamawiającego)
•    Wyposażenie stoiska w meble, nie mniej niż:
- 24 krzesła w kolorze białym,
- 4 stoły w kolorze białym, blaty okrągłe o średnicy 800 mm,
- 2 stoły w kolorze białym, blaty okrągłe o średnicy min. 800 mm,
- 2 stołki barowe, białe siedziska,
- 28 plastikowych kieszonek na ulotki w formacie A4.
•    Zaplecze kuchenne:
- drzwi płytowe wykończone plexi glass 1.b),
- lodówka h=875 mm,
- zlew jednokomorowy,
- blat roboczy 1200x18x450,
- 2 stołki barowe,
- regał plastikowy 1200x1600x400,
- kosz na śmieci,
- wieszaki na ubrania haczykowe,
- czajnik elektryczny.
•    Szafa 900x1500x450 mm(dostęp od strony VIP room 1):
- fronty wykończeniowe plexi glass 1.b),
- wieszaki na ubrania haczykowe,
Zaplecze/składzik VIP room 2: wieszaki na ubrania haczykowe, drzwi płytowe, wykończone plexi glass 1.b)
•    Hasła/Logotypy: oświetlenie LED.
•    Panel roślinny: VIP room 2, wbudowany panel roślinny o wymiarach 2000x300; rośliny zielone, np.:
- Dracaena Kerr
- Epipremnum Schott
- Phyllitis scolopendrium
•    Cuby podwieszane (istniejący element- własność Zamawiającego):
- 2 x 1000x1000x1000, 1x 500x500x500,
- Branding istniejący: 3 strony, folia logo Cormay na 2 cubach 1000x1000x1000 mm.
•    System podwieszeń dostosowany do warunków technicznych hali (serwis/montaż po stronie Organizatora).
•    Oświetlenie górne: 8 sztuk, 150W, lampy halogenowe, barwa neutralne, min. 4200K.
•    Odpowiedzialność za zabudowę (ryzyko, szkody, odpowiedzialność w stosunku do Organizatora).
•    Utrzymanie sprawności i obsługa techniczna stoiska.
•    Poniesienie kosztów, które uwzględniają wszelkie koszty wytworzenia, utrzymania w okresie trwania targów a następnie demontażu, a w szczególności koszty ludzkie, ubezpieczenia, transportowe, a także inne związane z kosztem wytworzenia.
•    Usuwanie usterek w ciągu 1h od zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
•    Zapewnienie ubezpieczenie na pokrycie szkód i odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich.
•     Transport wszelki elementów zabudowy stoiska jak i ich nośników i opakowań.
•    Transport, pobyt ekipy montażowej.
•    Zapewnienie ubezpieczenia od szkód w czasie transportu elementów zabudowy.
•    Rozładunek i załadunek ekspozycji na paletach (montaż – demontaż).
•    Demontaż stoiska.
•    Wykonanie drobnych korekt projektu zabudowy przez wykonawcę na prośbę i po uzgodnieniu z firmą Cormay.
•    Całkowite wstrzymanie się Wykonawcy od wykorzystywania zabudowy do promocji innych i siebie, oprócz Zamawiającego według jego ustalonych kryteriów.

4.    Termin realizacji zamówienia  
Okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 16 listopada 2018r.
Dostarczenie kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska - do dnia 11 listopada 2018r,
Demontaż kompletnej zabudowy stoiska i wykonanie prac usunięcia wszelkich pozostałości – do dnia 16 listopada 2018r.
do godziny 12:00.

5.    Miejsce realizacji zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia – Dusseldorf, Niemcy.

6.    Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1.    Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności. (Wytyczne zasady konkurencyjności zostały wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.217), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową” oraz pkt 7 rozdziału 4 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Nr MIiR/H 2014 -2020/12(01)/04/2015/) z późniejszymi zmianami.
2.    Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3.    Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od publikacji niniejszego postępowania (lub jeżeli czas działalności jest krótszy to w tym okresie) usługi w zakresie organizacji zabudowy powierzchni wystawienniczej na targach o charakterze międzynarodowym.
Powyższy warunek udziału w postępowaniu będzie weryfikowany na podstawie Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)  oraz przesłanych trzech referencji.
4.    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 6.3. zapytania ofertowego.
5.    Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów o których mowa w pkt. 6.3 zapytania ofertowego, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
6.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.    Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2.    Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3.    Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5.    Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
1.    Kryteria oceny ofert:
Zakup usługi - wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem oraz obsługą stoiska na targi MEDICA 2018, 12-15 listopada 2018, Dusseldorf/Niemcy.
a.    Cena - 100%
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 100 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
--------------------------------------------------------------    x 100
Wartość netto wskazana w badanej ofercie

2.    Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt.).
4.    W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

9.  Sposób przygotowania oferty
1.    Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,
- warunki i termin płatności,
- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.
2.    Do oferty należy dołączyć:
a.    Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b.    Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
c.    Kopie referencji (zgodnie z punktem 6.3 zapytania ofertowego).
3.    Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w oddziale firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub mailem na joanna.nowak@cormay.pl

10.     Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1.    Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie
do dnia 14 września 2018r.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: joanna.nowak@cormay.pl
4.    Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Nowak-Piech (Specjalista ds. Marketingu), email: joanna.nowak@cormay.pl
5.    Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

11.     Wykaz załączników
1.    Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
2.    Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
3.    Załącznik nr 3 – Projekt zabudowy
4.    Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5.    Załącznik nr 5 – Formularz oferty

12.    Termin ogłoszenia wyników oraz podpisania umowy
Termin ogłoszenia wyboru wykonawcy – do dnia 18.09.2018
Termin podpisania umowy na realizację zlecenia – do dnia 20.09.2018

13.    Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
1.    Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi;
2.    Nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
3.    Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
4.    Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
5.    Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
6.    Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
7.    Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%  całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

 

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.