Menu
   
      Szybkie testy
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

CORMAY ASO Latex 100

6-251

 

CORMAY RF Latex 100

6-252

 

CORMAY RF WAALER Latex 100

6-253

 

CORMAY CRP Latex 100

6-254

 

CORMAY RPR Carbon 150

6-255

 

CORMAY RPR Carbon 500

6-256

CORMAY TPHA 100

6-259

 

CORMAY VDRL Latex 250

6-257

 

CORMAY VDRL Latex 1500

6-258

CORMAY hCG Latex 50

6-265

 

CORMAY hCG Latex 100

6-266

CORMAY IM Latex 20

6-261

 

CORMAY IM Latex 50

6-262


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.