Menu
   
      Zapytanie ofertowe – dokumentacja serwisowa dla Mythic120
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Szanowni Państwo,
PZ Cormay S.A. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy QM Jobstl e.U. Austria.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup usługi dotyczącej opracowania dokumentacji serwisowej, takiej jak instrukcja serwisowa, skoroszyt serwisowy dla analizatora hematologicznego "Mythic 120"


1.    Nazwa zamawiającego

   
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
Oddział w Lublinie
20-150 Lublin
ul. Rapackiego 19A


2.    Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Pierwsze wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych (hematologicznych i biochemicznych) nowej generacji z dedykowaną linią odczynników” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój, działanie 3.2.1 Badania na rynek. Zasadniczym celem projektu jest utworzenie nowego zakładu produkcyjnego i uruchomienie produkcji innowacyjnych analizatorów hematologicznych i biochemicznych wraz z dedykowaną linią odczynników w oparciu o własne, wypracowane w toku przeprowadzonych prac B+R, rozwiązania technologiczne. Realizacja projektu przyczyni się do znaczących zmian w rozwoju branży diagnostyki laboratoryjnej, poprzez wdrożenie unikalnych rozwiązań w nowych aparatach diagnostycznych.


3.    Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji serwisowej, jak podręcznik serwisowy, skoroszyt serwisowy dla analizatora hematologicznego "Mythic 120".
Zakres usług:
Planowanie:
- zgromadzenie podstawowych informacji
- porównanie instrukcji PZ Cormay S.A. z konkurencją
- zaplanowanie struktury i spisu treści
Podstawowe wymagania:
- dokumentacja powinna być wzorowana na projekcie korporacyjnym
- porównywalna z innymi instrukcjami PZ Cormay S.A.
- użycie schematów graficznych, rysunków
- używać jak najmniejszej ilości słów (budować krótkie zdania)
- dokumentacja powinna być zrozumiała i użyteczna
Spis treści i zawartość:
- utworzenie szablonu zgodnego formatem i projektem korporacyjnym
- utworzenie strony tytułowej
- utworzenie spisu treści
- rozdziały powinny mieć odpowiednią strukturę
- wprowadzenie ogólnych wskazówek i uwag oraz znaczenia symboli
- uwagi ogólne - wprowadzenie
- Przegląd systemu
- instalacja
- podstawowe operacje
- fluidyka
- opis modułów szczegółowych
- elektronika
- demontaż, naprawa i regulacja
- rozwiązywanie problemów - sterowanie
- konserwacja
- Załączniki


4.    Termin realizacji zamówienia 
Termin realizacji zamówienia do 30 września 2017 r


5.    Miejsce realizcji zamówienia
1.    Miejsce realizacji zamówienia – siedziba Wykonawcy.


6.    Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1.    Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2.    Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
A) Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego kraju Unii Europejskiej
B) Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał, tj. W ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - opracował dokumentację serwisową, taką jak instrukcja serwisowa , skoroszyt serwisowy dla urządzeń mechaniki precyzyjnej, optyki i elektroniki.
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:
Pkt.3 a) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)
Pkt.3 b) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)
4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.
5. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów, o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.


7. Opis metody stosowanej przy obliczaniu ceny

1.    Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2.    Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3.    W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania.
4.    Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
6.    Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.


8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
1.    Kryteria oceny ofert:
I.    Projekt dokumentacji serwisowej, takiej jak instrukcja serwisowa, skoroszyta serwisowa do analizatora hematologicznego "Mythic 120"
a.    Cena - 70%
b.    Termin realizacji - 30%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 70 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 70 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
--------------------------------------------------------------    x 70
Wartość netto wskazana w badanej ofercie

Termin realizacji – 30% - Wartość zależna od zadeklarowanej długości realizacji zamówienia  (max 30 pkt.) wyliczana wg. wzoru:
      
Najkrótszy okres realizacji zamówienia wskazany wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------    x 30
Okres realizacji zamówienia wskazany w badanej ofercie


2.    Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt. w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia).
4.    W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego, a którego oferta otrzymała kolejną najwyższą liczbę punktów.


9. Sposób przygotowania oferty
1.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (co dotyczy również ofert wysyłanych pocztą elektroniczną).
2.    Do oferty należy dołączyć:
a.    Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b.    Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2
3.    Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
4.    Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna Ursynów Business Park ul. Pulawska Street 303 02-785 Warsaw or by e-mail at jacek.stawicki@cormay.pl


10.     Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1.    Ofertę należy złożyć do dnia 8 Maja 2017 r. do godziny 23:59.
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: jacek.stawicki@cormay.pl
4.    Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Stawicki (Project Manager), tel.:  00 48 22 751 79 10, e-mail: jacek.stawicki@cormay.pl
5.    Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie http://www.cormay.pl/


11.     Wykaz załączników

1.    Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
2.    Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.