Menu
   
      Parazytologia
 
  Relacje inwestorskie
 


 
 • Paraclin® S NOWOŚĆ
 
 
 • Zamknięty system
 • Homogenizacja z pomocą szklanych mikrogranulek
 • Dwa filtry: 250 µm i 400 μm
 • Metoda bez octanu etylu
 • Probówki fabrycznie wypełnione bezpiecznym odczynnikiem bez formaliny
 • 3 letni okres ważności
 • Szybka i wystandaryzowana procedura zagęszczania
 • Odpowiednia konserwacja materiału
 • Czysty, przejrzysty, zagęszczony materiał
 • Kompatybilne ze standardowymi wirówkami laboratoryjnymi (15ml)
 
 

 





 



PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.