Menu
   
      Zapytanie ofertowe - przetarg na genaralnego wykonawcę
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 


 

Zapytanie ofertowe

Zakład Produkcyjny PZ CORMAY S.A. ul. Ludwika Spiessa, Lublin

Budowa Zakładu Produkcyjnego realizowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1.     Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii" Działanie 4.1 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia"

Nr umowy : UDA-POIG.01.04.00-06-011/09-00, UDA-POIG.04.01.00-06-011/09-00
Tytuł projektu:  „Innowacyjny system biochemiczny – analizator z linią odczynnikową – respektujący potrzeby klientów”

2.     Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013

Pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”
Nr umowy: UDA-POIG.04.06.00-06-002/12-00
Tytuł projektu: „Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora biochemicznego krwi”

3.     Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, 4.

Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Tytuł projektu: „Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora hematologicznego klasy 5-diff”

Firma PZ CORMAY S.A. w dniu 04.12.2013 r. złożyła wniosek o dofinansowanie powyższego projektu w Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

 

1.     Nazwa i adres Zamawiającego.

PZ CORMAY S.A.

KRS:            0000270105

NIP:              1181872269

REGON:      140777556

Adres siedziby:   ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki

Adres do korespondencji:  ul. Rapackiego 19a 20-150 Lublin
Tel.               +48 81 749 44 72
Fax.               +48 81 749

e-mail: amazur@cormay.pl, krola@cormay.pl
www.cormay.pl

 

2.     Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.

 

3.      Opis przedmiotu zamówienia.

3.1.     Wytyczne do złożenia oferty zawarte są w następujących dokumentach:

-        Dokumentacja Wykonawcza

-        Dokumentacja Budowlana.

-        Decyzja o Pozwoleniu na budowę

-        Decyzja  WOŚ

-        Opinia  RDOŚ

-        Projekt umowy

w/w Dokumentacja i Decyzje są udostępnione na serwerze FTP za hasłem. Hasło oferent otrzymuje po podpisaniu klauzuli poufności stanowiącej załącznik nr 5 oraz przesłaniu scanu na adres e-mail i oryginału na adres do korespondencji.

 

3.2.     Zakres prac objętych zapytaniem ofertowym:

-        wykonanie ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO (robót budowlano-montażowych) PZ CORMAY SA wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie generalnego wykonawstwa. Zakład Produkcyjny pod produkcję: innowacyjnego analizatora krwi wraz z dedykowaną linią kaset mikrofluidycznych, oraz analizatora hematologicznego nowej generacji klasy 5-diff z dedykowaną linią odczynników i materiału kontrolnego oraz innowacyjnego systemu biochemicznego -analizatora z linią odczynnikową.

 

4.        Sposób przygotowania oferty.

4.1.     Wymagania ogólne:

a.     Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

b.    Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wskazane jest, aby oferent przedłożył 1 egzemplarz  oferty.

c.     Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

d.    Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

e.     Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

f.      Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

g.     Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny

h.    Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez oferenta powinny być podpisane przez osoby poważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku gdy oferta podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby oferent dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

i.      Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

j.      Wskazane jest, aby wszystkie miejsca,  w których Oferent naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

k.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.2.    Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

a.     Oferta powinna składać się z :

-     formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 01 do niniejszego zapytania ofertowego. Oprócz zał. Nr 01 dołączyć szczegółowe rozpisanie kosztów.

-     oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

-     zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w zapytaniu ofertowym oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego

b.    Opakowanie oferty

PZ CORMAY  S.A.
ul. Rapackiego 19 a
20-560 Lublin.
Oferta na wykonanie:
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO PZ CORMAY SA
 
Nie otwierać przed 26.03.2014 r. godz. 12.00

 

 

 

5.        Termin realizacji zamówienia.

Budowa zakładu w terminie od ok 05-07.2014 do 09.2015roku.

 

6.        Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

7.        Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert wariantowych oraz dokonanie istotnych optymalizacji .

 

8.        Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

8.1     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i  usterek w okresie gwarancji i rękojmi

8.1.1         Zamawiający żąda od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy   w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto) oraz zabezpieczenia usunięcia wad i usterek w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto).

8.1.2         Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń związanych z nieusunięciem wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

8.1.3         Gwarancje powinny być bezwarunkowe, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

8.1.4         Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie usunięcia wad i usterek może być wnoszone w jednej z następujących form:

a)    pieniądzu;

c)    gwarancjach bankowych o treści zaakceptowanej wcześniej przez Zamawiającego;

d)    gwarancjach ubezpieczeniowych o treści zaakceptowanej wcześniej przez Zamawiającego;

9.     Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

Zamawiający żąda okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane minimum 36 miesięcy

 

10.     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

10.1.     W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a.  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;.

b.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Roczny obrót firmy w okresie ostatnich 3 lat obrotowych powinien być na poziomie minimum 50.000.000,00 zł za każdy rok obrotowy,

c.  posiada doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykazali się realizacją w generalnym wykonawstwie w okresie ostatnich pięciu lat (licząc do dnia publikacji zapytania ofertowego) 5 obiektów o wartości netto powyżej 10.000.000 zł każdy, oraz minimum 3 obiektów typu clean-room o wartości netto powyżej 250.000 zł każdy,

d.  dysponuje osobami przeznaczonymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia kierowania robotamiudowlanymi w następujących specjalnościach: specjalność ogólnobudowlana; specjalność elektryczna (w tym instalacje niskoprądowe); specjalność sanitarna; specjalność drogowa;

e.  znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, co poświadcza na załączniku nr 02,

f.  spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

10.2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii składanych dokumentów.

10.3.     Zamawiający będzie brał pod uwagę koszt wybudowania oraz 5-letni koszt eksploatacji

10.4.     Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków na podstawie załączonych, wymaganych dokumentów do oferty, przy uwzględnieniu poniższych zasad.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku niespełnienia warunków opisanych w zapytaniu ofertowym. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów, dokonana będzie po otwarciu ofert. Każda z ofert zostanie oceniona pod względem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego i oceniona przy użyciu kryterium spełnia/nie spełnia.

 

11.    Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

11.1.    Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przetargu określonych w pkt. 8 niniejszego zapytania ofertowego oferenci muszą przedstawić następujące dokumenty:

11.1.1.     wypełniony formularz oferty według załącznika nr0 1 do zapytania ofertowego,

11.1.2.     oświadczenia (załącznik nr 02 do zapytania ofertowego) potwierdzającego spełnienie warunków zawartych w zapytaniu ofertowym, tj. że oferent:

-     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

-     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

11.1.3.     aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

11.1.4.     dokumenty stwierdzające, że osoby będące wykonywać przedmiot zamówienia posiadaj wymagane uprawnienia oraz wymagane doświadczenie zawodowe minimum 5 lat po uzyskaniu uprawnień budowlanych,

11.1.5.     oświadczenie dot. Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłatach,

11.1.6.     oświadczenie dot. ZUS o nie zaleganiu ze składkami,

11.1.7.     wykaz osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 03 niniejszego zapytania ofertowego

11.1.8.     wykaz oddanych do użytku w generalnym wykonawstwie inwestycji w okresie ostatnich pięciu lat (do dnia publikacji zapytania ofertowego), o wartości netto powyżej 10.000.000,00 zł każdy, oraz minimum 3 obiektów typu clean-room o wartości netto powyżej 250.000 zł każdy, według załącznika nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że obiekty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje),

11.1.9.Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej:

* odpowiedzialność za straty i uszkodzenia mienia,

* szkody osobowe (uszkodzenie ciała, śmierć),

* minimalna suma ubezpieczenia 5 000 000,00 PLN.

 

Ubezpieczenie musi być ważne w okresie prowadzonych prac oraz w trakcie napraw gwarancyjnych.

Polisa podlega akceptacji przez Zamawiającego.

 

11.1.10.      Polisa ubezpieczenia robót, urządzeń, materiałów i dokumentów na kwotę nie mniejszą niż pełen koszt odtworzenia, łącznie z kosztem wyburzenia, usunięciem gruzu oraz honorariami ekspertów. Ubezpieczenie musi obejmować okres od dnia rozpoczęcia prac, aż do dnia odbioru prac przez Zamawiającego. Ubezpieczenie będzie obejmowało okres gwarancyjny w takim zakresie, aby zapewnić pokrycie strat lub szkód za które odpowiedzialny jest Wykonawca. Polisa podlega akceptacji przez Zamawiającego

11.1.11.      oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza – upoważnienia (pełnomocnictwa) do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile upoważnienie to nie wynika z dokumentu rejestracyjnego

11.1.12.      informację na temat przeciętnego zatrudnienia w okresie ostatnich 3 lat przed dniem publikacji zapytania ofertowego

12.     Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

12.1     Osobami uprawnionymi   do porozumiewania się z oferentami w sprawach procedury przetargowej jest Pani Agnieszka Mazur i pani Katarzyna Rola, telefon +48 81 749 44 42, +48 749 44 72, +48 604 471 743 , , e-mail: amazur@cormay.pl, krola@cormay.pl,

12.2     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje inwestor oraz oferenci przekazują pisemnie. Inwestor wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem były kierowane na adres: PZ Cormay S.A., ul. Rapackiego 19a, 20-150 Lublin.

12.3     Organizator udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania skierowane na piśmie związane z prowadzonym przetargiem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone nie później niż na 7 dni przed terminem otwarcia ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana jednocześnie wszystkim uczestnikom przetargu bez wskazywania źródła zapytania.


13.     Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
PZ Cormay S.A., ul. Rapackiego 19a 20-150 Lublin

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2014r. do godz. 12.00.

 

14.     Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

15.      Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2014 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

16.     Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

16.1      Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp.
Rodzaj Kryterium
Punktacja
Sposób oceny
1
Cena
Od 0 do 70
Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 70.
2
Optymalizacje
Od 0 do 10
Stosunek wskaźnika optymalizacji (różnica ceny wynikająca z optymalizacji istotnego rozwiązania projektowego do ceny najniższej oferowanej w przetargu za dane rozwiązanie projektowe) mnożony przez 10. Istotna optymalizacja to optymalizacja która generuje oszczędność min 2% wartości całego zamówienia.
3
Wiarygodność
Od 0 do 10

Stosunek wiarygodności ilości punktów (wyniki finansowe, ubezpieczenie, polisy, płynność) w badanej ofercie do wiarygodności w ofercie z największą wiarygodnością mnożony przez 10.

4
Referencje
Od 0 do 10

Stosunek wskaźnika referencji (liczonego jako suma powierzchni użytkowej inwestycji o podobnym przeznaczeniu z pozytywnymi referencjami zrealizowanymi w ciągu ostatnich 5 lat, wymienionych na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego) w badanej ofercie do wskaźnika referencji w ofercie najwyżej ocenianej w ramach tego kryterium mnożony przez 10.

 

16.2      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę liczby punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

16.3      Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W zawiadomieniu o wyborze oferty Organizator poda nazwę (firmy) i adres oferenta, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru.

16.4      Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Oferentem w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

16.5      Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie składniki związane z realizacją zamówienia przetargu oraz należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień umowy.

16.6      Inwestor  przewiduje możliwość prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

16.7      Wszystkie wartości określone w ofercie, ceny jednostkowe oraz cena oferty należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

17.     Informacja o podwykonawstwie

Oferent może powierzyć część robót przedmiotu zamówienia podwykonawcom, ponosząc odpowiedzialność za ich czynności i zachowanie zgodnie z umową za zgodą Inwestora.

 

18.     Pozostałe informacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1.         zmiany warunków udzielenia zamówienia,

2.         unieważnienia postępowania,

3.         nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

4.         pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu
o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

19.     Wykaz załączników do zapytania ofertowego

19.1     Załącznik nr 1 - formularz oferty

19.2     Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu

19.3     Załącznik nr 3 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia

19.4     Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych inwestycji budowlanych w ostatnich 5 latach

19.5     Załącznik nr 5 – Klauzula poufności

 
UWAGA!

Oferenci mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zapytania ofertowego.

 

Lublin 25.02.2014

Agnieszka Mazur
Dyrektor Inwestycji i Jakości
PZ CORMAY S.A.

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.