Menu
   
      Kontakt dla inwestora
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Katarzyna Sadowska
CC Group Sp zoo
t
el.: +4822 440 1 440
e-mail: k.sadowska@ccgroup.com.pl
 

 

 


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.