Menu
   
      Kontakt dla inwestora
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Michał Makarczyk-Rodkiewicz
MakMedia Group
tel. kom.: +48 602280858
e-mail: m.makarczyk@makmedia.pl


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.