Menu
   
      Kontakt dla inwestora
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Błażej Dowgielski
MakMedia Group
tel. kom.: +48 692 823 744
e-mail: b.dowgielski@makmedia.pl


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.